הכשרת קובל 9א

סיכום פעילותם בהכשרה שכתבו אסתר ויעקב.
אסתר (לבית רדר) ויעקב נסצקי, שניהם ילידי 1913, יעקב עלה ארצה ב 1935, אסתר ב 1936. לאחר תקופה קצרה בארץ, חדשו השניים את הקשר ביניהם ונשאו. אסתר נפטרה ב 1997, יעקב ב 2013. הסיכום מופיע ב"ספר קלוסובה" בעמוד 326.

מידע-נוסף2

הכשרת קובל 9

1934, ברחוב בקובל. יעקב נסצקי משמאל, אסתר רדר…

הכשרת קובל 9א

סיכום פעילותם בהכשרה שכתבו אסתר ויעקב. אסתר (לבית…