ווהלין 3

תמונה בעלת משמעות הסטורית נדירה !
פצועי פרעות טיאופיפול (טשאן), 29 בספטמבר 1919 ! על העיירה ועל פוגרום הדמים ביהודיה, ראו בנספח.

מידע-נוסף2

ווהלין 3

תמונה בעלת משמעות הסטורית נדירה ! פצועי פרעות…

ווהלין 3א

הכיתוב על גב התמונה.

ווהלין 3ב

מתוך "ילקוט ווהלין", קובץ ט"ז-י"ז, חשון תשי"ג

ווהלין 3ג