לודביפול מש' שורצמן 1א

פענוח הטקסט ומשמעו

בעזהי"ת [= בעזרת ה' יתברך]

כבוד ידידי החסיד מו"ה [= מורינו הרב] פנחס שלמה שו"ב [= שוחט ובודק]

יברך ה' חילו ופועל ידיו ירצה[1]

הנה אנכי שולח מלאכי[2] למחנם קודש את ידידי החסיד הרבני המופלא מו"ה ה"ר חיים זאב שפירא הוכחי?[3] לאסוף אל ידו למעני את תרומת הברכה ברכת דר"ג [= דרשה געשאנק], אשר ינתן מאת ידידי אנ"ש [= אנשי שלומנו] למנחת זכרון מזכרת אהבה, לזאת הנני לבקש את כבודו להיות לחברה למשולחי זה. ולהשתדל אתו עמו בזריזות יתרה לקבץ את כסף הערכין מאת כל איש כפי הרשום במכתבי בלי שום מגרעת ומשכורתו תהי' שלימה מאת ה' לברכו בכל הטוב בשפעת חיים טובים ארוכים ורוב עונג ועושר ויזכה לשמוח בשמחת צאצאיו כאוות נפשו ונפש תדרשנו לטובה ולברכה המעתיר בעדו ובעד מרבית ביתו וכל אשר לו לטוב להם כל ימי עולם

(חתימה בתחתית המכתב) ד' משה מרדכי <בהרב[4]> המפורסים[5] מו"ה יעקב יצחק זצוקללה"ה

עפ"י הממצאים, המכתב נשלח ע"י רבי משה מרדכי טברסקי ממאקארוב בן רבי יעקב יצחק וחתן רבי יהושע מבעלזא הנודע[6]. המכתב נכתב לקראת חתונה שהייתה בחצר החסידות ונשלח ע"י שליחיו לקבץ מעות דר"ג [= דרשה געשאנק]; אלו הן מעות שהיה המנהג לתת כמתנת חתונה ונקראו על שם דרשת החתונה, כביכול מעות תשלום על הדרשה.

השליח ר' חיים זאב שפירא המוזכר כאן היה אחד מנאמני כולל ז'יטומיר בצפת שעמד תחת נשיאות צדיקי מאקארוב.

 

[1] עפ"י דברים לג יא.
[2] מליצה עפ"י מלאכי ג א.
[3] אולי: הוכחתי.
[4] על התיבה שמוקפת בסוגריים מזווים נמתח לכאורה קו, בד"כ זהו קו מחיקה, אך קשה להבין כאן את משמעותו.
[5] הכתיב 'המפורסים' הוא כתיב רווח בעיקר אצל החסידים למילה 'המפורסם' ויתכן שזו טעות מכוונת.
[6] זאת על פי שם החותם ובהשוואה לחתימתו הנמצאת אצל יונה לנדא בספרו 'מאקארוב' בפרק על רבי משה מרדכי:

פענוח הטקסט והערות באדיבות משה שוחט, ירושלים, אדר ב' תשע"ו

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 1

ר' משה מרדכי טברסקי ממאקארוב לר' פנחס שלמה.…

לודביפול מש' שורצמן 1א

פענוח הטקסט ומשמעו בעזהי"ת [= בעזרת ה' יתברך]…

לודביפול מש' שורצמן 1ב

מתוך ספר הזיכרון לקהילת לודביפול יצא לאור בתל…

לודביפול מש' שורצמן 1ג

עוד על מש' גורפינקל, ילדי זיידל המלמד שני…
error: Alert: Content selection is disabled!!