לודביפול מש' שורצמן 206

רחל מייזר בת דוד משה ובריינדל שיינמן

אשתו של אהרן מייזר ואמם של אריה ורוזה. אמה בריינדל בת יצחק איזיק וגולדה שמושקיס מאנופול שבמחוז ז'יטומיר בווהלין, היא אחותו של זוסיה שמושקיס, אביה של סבתא רבא שלי, רבקה שורצמן. רחל מייזר נספתה כאמור בשואה. ראו גם נספח קורות חיים.