מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 13

4 במאי 1939, בפולנית ובעברית.
ראו תרגום הטקסט הפולני והערות בנספח.

מידע-נוסף2