רובנה משפחת פוירשטיין 18

תעודת בגרות של פיירשטיין חנה
האישור לתעודה הוא מהקורטוריון של מחוז לוצק, המחוז לו הסטורית היתה שייכת רובנה.

מידע-נוסף2

רובנה משפחת פוירשטיין 18

תעודת בגרות של פיירשטיין חנה האישור לתעודה הוא…

רובנה משפחת פוירשטיין 18א