רובנה מש' פיסיוק ושטריק 10

תרגום
למר הרץ מאיר פיסיוק, מנהל מפעל, רובנה, מוענק צלב הכסף עבור שרותיו בשדה העבודה לטובת הכלל. 10.7.1933. על החתום: נשיא מועצת המינסטרים.

מידע-נוסף2

רובנה מש' פיסיוק ושטריק 10

תרגום למר הרץ מאיר פיסיוק, מנהל מפעל, רובנה,…

רובנה מש' פיסיוק ושטריק 10א

למטה: נדפס בבית הדפוס הממשלתי סייעה לי בתרגום…