573
לודביפול - מחקר עומק
310
עיירות בווהלין
1050
רובנה - מחקר עומק