מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 27

21 באוגוסט 1939, 10 ימים לפרוץ המלחמה !
הרמן/צבי שטגר כותב לבנו בארץ ישראל. ראו תרגום הטקסט מיידיש והערות בנספח !

מידע-נוסף2